พลังงานควบคุมได้

ทรัพยากรธรรมชาติ : ไขแนวคิด วงจรความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม Sustainability Cycle

หากจะให้เกิดความยั่งยืนบนโลกของเรา เป็นสังคมที่น่าอยู่มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติ ก็ต้องทำให้ทุกคนเข้าใจถึงแก่น วงจรความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ Sustainability Cycle

โลกของเราเกิดขึ้นมาจากองค์ประกอบหลายๆ องค์ประกอบร่วมกัน จนกระทั่งกลายมาเป็นโลกที่มีความสมบูรณ์ ธรรมชาติได้สร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ขึ้นมา เพื่อทำให้โลกของเรานั้น มีความเหมาะสมต่อการเติบโต อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งการเจริญเติบโตของพืชพันธุ์ต่าง ๆ

แต่แล้วจากความเจริญก้าวหน้าของมนุษยชาติ จึงทำให้ธรรมชาติเหล่านั้นถูกทำลายลงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงปัญหาการปล่อยควันพิษ อันเนื่องมาจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การขับรถจากการใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง, การปล่อยควันเสียออกจากโรงงาน, การทิ้งขยะมูลฝอยลงในแม่น้ำลำคลองต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งสิ่งมีชีวิตสัตว์น้ำ และพืชน้ำ เพราะฉะนั้นโลกในยุคปัจจุบันนี้จึงถึงคราวตื่นตัว หันมาดูแลใส่ใจอนุรักษ์ธรรมชาติกันมากยิ่งขึ้น โดยทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ทั้งนั้น

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อโลกของเรา

การรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบหลาย ๆ ด้านรวมเข้าด้วยกัน เริ่มจากต้องมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่แล้วให้มีต่อไป และมีมากขึ้นในอนาคต ควบคุมการปล่อยของเสียสู่ธรรมชาติ ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และรู้คุณค่า ควบคุมจำนวนประชากรคนรุ่นใหม่ และคนรุ่นใหม่ที่เกิดมานั้นจะต้องมีคุณภาพ ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้การควบคุมจำนวนประชากร ก็ยังเป็นการควบคุมการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ของมนุษย์อีกด้วย ลดการใช้สารเคมีในการปลูกผัก และให้หันมาศึกษาวิธีทางธรรมชาติ เพื่อนำมาใช้ในการกำจัดศัตรูพืชแทน

แนวทางการปฏิบัติในการดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ ให้มีความเหมาะสม ได้แก่…

การอนุรักษ์ คือ การทำนุบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้ว ให้คงอยู่สืบต่อไป เช่น ป้องกันการตัดไม้ทำลายป่า ส่วนการสร้างกระดาษที่เป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักนั้น จะมีพื้นที่ที่ทางเอกชนจัดตั้งขึ้นมา เพื่อนำมาใช้ปลูกต้นไม้และนำไปผลิตกระดาษ

โดยเฉพาะ ทำให้ไม่ได้ใช้ต้นไม้จากธรรมชาติที่มีอยู่แล้วนำมาปลูกกระดาษ
วางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน จำเป็นจะต้องคำนึงถึงในเรื่องของเศรษฐกิจ สังคม การเมืองรวมทั้งชีวิตของประชากรในสังคมอีกด้วย เพราะว่าองค์ประกอบเหล่านี้ จำเป็นที่จะต้องดำเนินควบคู่ไปพร้อม ๆ กัน ไม่อาจที่จะมีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง มากกว่าองค์ประกอบอื่น

เพราะก็อาจจะทำให้เกิดการเสียสมดุล ปลูกฝังความรักในสิ่งแวดล้อม และทำให้ผู้คนในสังคมเกิดความตระหนักรู้ แท้จริงแล้วธรรมชาตินั้นเป็นสิ่งที่อยู่ผูกพันกับมนุษย์มาตั้งแต่ครั้งโบราณ และจะต้องอยู่ผูกพันต่อไปในอนาคตอีกยาวไกล

Sustainability Cycle ทรัพยากรธรรมชาติ

เพราะฉะนั้นควรปลูกฝังตั้งแต่ประชากรยังเป็นเด็ก โดยบุคคลในครอบครัว ก็จำเป็นที่ต้องปลูกฝังด้วยเช่นกัน เช่น สอนการคัดแยกขยะ, สอนการใช้พลังงานไฟฟ้าให้มีความคุ้มค่า, สอนการใช้พลังงานน้ำให้มีความคุ้มค่า, ลดละเลิกการใช้ถุงพลาสติกไม่จำเป็น หันมาใช้ถุงผ้า หรือเลือกใช้หลอดทำจากยาง, เยื่อไม้ไผ่ และอื่น ๆ เป็นต้น รวมทั้งปลูกจิตสำนึกทางสังคม เช่น ไม่ทิ้งขยะมั่วซั่ว, ไม่ทิ้งขยะลงทะเล ถึงแม้ว่าอาจจะดูเป็นเพียงเรื่องเล็ก ๆ แต่ถ้าทุกคนร่วมแรงร่วมใจพร้อมใจกันทำ จะทำให้ธรรมชาตินั้นค่อย ๆ ฟื้นฟูตัวเองและกลับมาเป็นธรรมชาติอันสมบูรณ์

สุดท้าย คือ ทำให้ผู้คนเกิดความตระหนักรู้ว่า แท้จริงแล้วส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ จำเป็นที่จะต้องพึ่งพาอาศัยความสำคัญของธรรมชาติ บางครั้งมนุษย์อาจหลงลืมรากเหง้าความเป็นมา จึงทำให้คิดว่าตนเองนั้นต้องเอาชนะธรรมชาติเท่านั้น

แต่จากประสบการณ์ที่ผ่านมาทำให้เราได้รู้แล้วว่า การดำเนินชีวิตให้มีความสมดุล กลมกลืนผสมผสานเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ที่สามารถดำเนินไปพร้อม ๆ กับรักษาธรรมชาติ เป็นสิ่งที่สมควรทำเป็นอย่างยิ่ง และในอนาคตอันใกล้เราคงจะเห็นนวัตกรรมใหม่ ๆ สร้างขึ้นมาเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติโดยแท้

ขอบคุณแหล่งที่มาจาก urbaneco

แยกขยะ ช่วยโลกได้ง่าย ๆ เพียงแค่เริ่มจากที่บ้าน

Previous article

ขยะล้นโลก เมื่อทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลาย

Next article

You may also like

More in Life