เที่ยวที่ไหนช่วนกัน ไม่สร้างขยะ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

ประเทศไทย ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเล 1 ใน 10 ของโลก ขณะที่ช่วงเทศกาล มีประชาชนเดินทางท่องเที่ยวจำนวนมาก การคัดแยก-ลดปริมาณขยะ จะช่วยป้องกันขยะล้นแหล่งท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อม ไม่สร้างขยะ จากข้อมูลของ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยช่วงปี 2564 (ตุลาคม 2563 – กันยายน ...
Life
ส่วนประกอบของสารเคมีในครีมกันแดด เป็นอันตรายต่อปะการังกว่าที่คิด
Bitesize

ส่วนประกอบของสารเคมีในครีมกันแดด เป็นอันตรายต่อปะการังกว่าที่คิด

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเรื่องห้ามนำและใช้ครีมกันแดดที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อปะการังเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ ด้วยในปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติทางทะเลเป็นจำนวนมาก รวมท้ังมีการนำและใช้ครีมกันแดดที่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อปะการังเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ โดยจากข้อมูลทางวิชาการพบว่าสารเคมีหลายชนิดที่พบในครีมกันแดด มีส่วนทำให้ปะการังเสื่อมโทรมลง เนื่องจากสารเคมีเหล่านั้นทำลายตัวอ่อนปะการัง ขัดขวางระบบสืบพันธุ์ และทำให้ปะการังฟอกขาว กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสงวน อนุรักษ์ คุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อปะการังและระบบนิเวศ ในอุทยานแห่งชาติ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ ...