Environmental Impact Assessment คืออะไร

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการหรือการพัฒนาที่เสนอต่อสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ของ EIA คือการระบุผลกระทบเชิงลบใดๆ ที่โครงการอาจมีต่อสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้แน่ใจว่าผลกระทบเหล่านี้จะลดลงหรือหลีกเลี่ยงโดยสิ้นเชิง โดยทั่วไป กระบวนการ EIA จะเกี่ยวข้องกับขั้นตอนต่อไปนี้: การคัดกรอง: พิจารณาว่า EIA จำเป็นสำหรับโครงการที่เสนอหรือไม่ การกำหนดขอบเขต: การกำหนดขอบเขตของ EIA และระบุประเด็นสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องได้รับการแก้ไข การวิเคราะห์ผลกระทบ: การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการที่เสนอ รวมถึงผลกระทบทางตรงและทางอ้อมต่อคุณภาพอากาศและน้ำ ...
Bitesize