How To ทิ้ง! หน้ากากอนามัยให้ปลอดภัยกับสังคมและสิ่งแวดล้อม

หน้ากากอนามัย จัดเป็นวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ใช้สำหรับการป้องกันสิ่งปนเปื้อนทั้งอนุภาคขนาดใหญ่และขนาดเล็กเข้าสู่ร่างกายของแพทย์ระหว่างคนไข้ผ่านทางระบบทางเดินหายใจ หรือในรูปแบบของเหลว เช่น น้ำลาย น้ำเหลือง และเลือด หรือละอองปนเปื้อนเชื้อซึ่งสามารถแพร่กระจายเข้าสู่ร่างกายผ่านทางปากและจมูก เมื่อหน้ากากอนามัยถูกใช้งานมากขึ้นก็อาจจะทำให้กลายเป็นขยะติดเชื้อได้ หน้ากากอนามัย เปรียบเสมือนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่การสัมผัสเชื้อโรคอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นถ้านำไปทิ้งแบบผิดวิธีก็อาจทำให้เชื่อโรคนั้นกระจายตัวได้ ความต้องการใช้หน้ากากอนามัยในช่วง COVID-19 เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว ท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ความต้องการใช้หน้ากากอนามัยเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว เพราะนอกจากหน้ากากอนามัยจะถูกใช้ทางการแพทย์ ในปริมาณที่มากขึ้นเพื่อรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อแล้ว ประชาชนทั่วไปยังมีความต้องการใช้หน้ากากอนามัยมากขึ้นเพื่อป้องกันเชื้อ COVID-19 ...
Life