SMART GRID นวัตกรรมพลังงานเพื่อสังคมในยุค 4.0

SMART GRID นวัตกรรมพลังงานเพื่อสังคมในยุค 4.0 ในช่วงหลายปีให้หลัง จำนวนประชากรในโลกเพิ่มสูงมากขึ้นทำให้ความต้องการในการใช้พลังงานก็มากขึ้นด้วย จึงมีการคิดและสร้างนวัตกรรมเพื่อที่จะยังคงสามารถใช้พลังงานต่อไปได้ แต่ในขณะเดียวกัน ก็สามารถลดปริมาณการใช้ทรัพยากรลงได้อีกด้วย ซึ่งนวัตกรรมที่ว่านั้นคือ “SMART GRID” นวัตกรรมที่ถูกคิดขึ้นเพื่อสังคมยุค 4.0 เราไปเรียนรู้และทำความเข้าใจไปพร้อมกันเลยค่ะ SMART GRID คืออะไร SMART GRID คือ ระบบบริหารการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information ...
Innovation