iphone 15 ใหม่ กับความยั่งยืน วัสดุรักษ์สิ่งแวดล้อม

iPhone ใหม่ ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนมากขึ้น โดย Apple ได้ประกาศใช้วัสดุรีไซเคิลและวัสดุที่ยั่งยืนในการผลิต iPhone 15 และ iPhone 15 Plus ดังนี้ ใช้แร่โลหะหายากที่ผ่านการรีไซเคิลในแม่เหล็กทั้งหมด รวมถึงดีบุกรีไซเคิล 100% ในโลหะบัดกรีของแผงวงจรพิมพ์หลายชิ้น ใช้เยื่อไม้เป็นหลักในบรรจุภัณฑ์ 99% ของบรรจุภัณฑ์ของ iPhone 15 ใช้เยื่อไม้เป็นหลัก ซึ่งเป็นผลมาจากการที่เราพยายามเลิกใช้พลาสติกในบรรจุภัณฑ์ เลิกใช้หนังในผลิตภัณฑ์ ...
TOP STORIES