PTT พร้อมเข้าสู่ตลาดการค้า Carbon Credit สอดรับนโยบาย Net Zero Emission

Net Zero Emission ไม่ได้หมายถึงการไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเลย แต่หมายถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้มากที่สุด และปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยออกมาจะต้องได้รับการปรับสมดุลให้เท่ากับปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกดูดซับหรือถูกนำออกจากระบบ เพื่อให้ผลรวมสุทธิเป็นศูนย์ เพื่อให้เป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลายประเทศต่างออกกฎระเบียบเพื่อรองรับและเป็นเครื่องมือบังคับใช้ อาทิ ภาษีคาร์บอน (Carbon Tax) เรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมกับผู้ที่ปล่อยคาร์บอนมากเกินกว่าที่ได้รับอนุญาต  ในบางประเทศมีตลาดภาคบังคับ (Compliance Market) ใช้ระบบการซื้อขายก๊าซเรือนกระจก (Emission Trading System: ETS) ซึ่งเป็นระบบ ...
Bitesize