The Incubation Network ช่วยสตาร์ทอัปแก้ปัญหาขยะพลาสติกในมหาสมุทร

เดอะ อินคิวเบชัน เน็ตเวิร์ค (The Incubation Network) โครงการที่ให้การสนับสนุนวิธีการแก้ปัญหาที่เน้นการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่เพื่อแก้ปัญหามลพิษจากขยะพลาสติก ร่วมมือกับ 3 องค์กรชั้นนำด้านการบ่มเพาะสตาร์ทอัปและเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อให้ความรู้ การสร้างเครือข่ายธุรกิจ และให้คำปรึกษาแก่สตาร์ทอัปที่อยู่ในระยะเริ่มต้นของการทำธุรกิจและผู้ประกอบการในประเทศไทยให้สามารถจำหน่ายและต่อยอดนวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาขยะพลาสติก The Incubation Network เป็นโครงการที่เน้นแก้ปัญหาผลกระทบเชิงสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก SecondMuse และ The Circulate Initiative โดยเริ่มเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยรวมถึงประเทศในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ปลายปี ...
Life
The Incubation Network ช่วยสตาร์ทอัปแก้ปัญหาขยะพลาสติกในมหาสมุทร (2)
Life

The Incubation Network ช่วยสตาร์ทอัปแก้ปัญหาขยะพลาสติกในมหาสมุทร

เดอะ อินคิวเบชัน เน็ตเวิร์ค (The Incubation Network) โครงการที่ให้การสนับสนุนวิธีการแก้ปัญหาที่เน้นการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่เพื่อแก้ปัญหามลพิษจากขยะพลาสติก ร่วมมือกับ 3 องค์กรชั้นนำด้านการบ่มเพาะสตาร์ทอัปและเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อให้ความรู้ การสร้างเครือข่ายธุรกิจ และให้คำปรึกษาแก่สตาร์ทอัปที่อยู่ในระยะเริ่มต้นของการทำธุรกิจและผู้ประกอบการในประเทศไทยให้สามารถจำหน่ายและต่อยอดนวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาขยะพลาสติก The Incubation Network เป็นโครงการที่เน้นแก้ปัญหาผลกระทบเชิงสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก SecondMuse และ The Circulate Initiative โดยเริ่มเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยรวมถึงประเทศในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ปลายปี ...