Metaverse Translucia โลกเสมือนที่เต็มไปด้วยจินตนาการ

ด้วยความพร้อมจากการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ที่ทำให้สามารถขยายศักยภาพของการสร้างจินตนาการไร้ขอบเขตเชื่อมต่อโลกปัจจุบันสู่โลกเหมือนจริงทางดิจิทัล ดังที่บริษัทชั้นนำของโลกกำลังมุ่งสร้างโลกเสมือนจริงของตัวเองนั้น ดร.ชวัลวัฒน์ อริยวรารมย์ ประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท ทีแอนด์บี มีเดีย โกลบอล (ประเทศไทย) (T&B Media Global) บริษัท Entertainment รายใหญ่ที่มีความรู้ ความชำนาญ ด้านการสร้างสรรค์ที่ครอบคลุมหลายด้าน รวมถึงล่าสุดได้นำบริษัทลูกที่พัฒนาด้านเทคโนโลยีเข้าซื้อหุ้นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา (NASDAQ) ประกาศปักธงและทุ่มทุนสร้างอาณาจักรโลกเสมือน (Metaverse) “Translucia” ...
Innovation