PTG จับมือ SCGP ตั้งจุดรับขยะไปรีไซเคิล

PTG ร่วมกับ SCGP ตั้งจุดรับกล่อง-ลังกระดาษและพลาสติก ภายในสถานีบริการน้ำมัน PT พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อรีไซเคิลนำกลับใช้ประโยชน์ใหม่ ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน ช่วยลดวิกฤตขยะล้นเมืองอย่างยั่งยืน ปัจจุบันกล่อง ลังกระดาษ รวมทั้งขวดพลาสติกที่มีปริมาณมากขึ้น อันเนื่องมาจากพฤติกรรมการใช้แล้วทิ้งของผู้บริโภค ตลอดจนการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่ภาครัฐได้ออกมาตรการล็อกดาวน์หลายพื้นที่  ทำให้เกิดการใช้วิถีชีวิตแบบใหม่ให้ห่างไกลจากการสุ่มเสี่ยงต่อการรับเชื้อโควิด-19  ส่งผลให้เกิดปริมาณขยะกระดาษและพลาสติกมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และเพื่อเป็นการลดปริมาณขยะและสานต่อเจตนารมณ์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด ...
Bitesize