SCBS แต่งตั้ง ดร.อารักษ์ สุธีวงศ์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) ประกาศแต่งตั้ง ดร.อารักษ์ สุธีวงศ์ ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ รับภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อน และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ มุ่งต่อยอดความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจหลักของบล.ไทยพาณิชย์ด้าน Securities และ Trading พร้อมเพิ่มขีดความสามารถด้านนวัตกรรม เพื่อเร่งการเติบโตด้านการลงทุนผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Investment) รวมถึงเตรียมความพร้อมในการสร้างนวัตกรรมการลงทุนแห่งอนาคตที่จะเข้ามาพลิกโฉมธุรกิจการเงินและธนาคารในอนาคต ทั้งนี้ นอกจากการเข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล.ไทยพาณิชย์ แล้ว ...
Bitesize