หาดทิพย์ กับหลักการ ‘Sustainable but Profitable Growth’

เป็นเวลากว่า 52 ปี ที่บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยยึดมั่นการสร้างความมั่นคงให้กับชุมชน และการรักษาสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ ความมุ่งมั่นนี้แสดงให้เห็นจากที่บริษัทฯได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI (Thailand Sustainability Investment) โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 ถึงปี 2563 นอกจาก โคคา-โคลา แล้ว หาดทิพย์ยังเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ...
Leader's Vision