MINOR ให้คำมั่นสัญญาจัดหาผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ทั้งหมดจากแหล่งผลิตที่ไม่ใช้กรงขัง

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของสวัสดิภาพของสัตว์ในการสร้างห่วงโซ่อุปทานอาหารและบริการที่มีความรับผิดชอบ “ไข่” คือส่วนประกอบหลักในหลากหลายผลิตภัณฑ์ขององค์กร บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุดแก่ลูกค้าทุกคน โดยขอให้คำมั่นสัญญาในการจัดหาผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ทั้งหมดจากแหล่งผลิตที่ไม่ใช้กรงขัง (Cage-Free) ได้แก่ ไข่ทั้งฟอง ไข่เหลว และผลิตภัณฑ์ไข่ไก่อื่นๆ ภายในปี 2570 ด้วยธุรกิจของ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ที่มีอยู่ทั่วโลก บริษัทเชื่อมั่นว่าคำมั่นสัญญาในการจัดหาผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ทั้งหมดจากแหล่งผลิตที่ไม่ใช้กรงขังจะสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสวัสดิภาพของสัตว์และส่งเสริมการสร้างห่วงโซ่คุณค่าอย่างยั่งยืนสำหรับธุรกิจโรงแรมและธุรกิจร้านอาหารทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับนานาชาติ
Bitesize