“ทรู”-ใช้เทคโนโลยีลดโลกร้อน-เชื่อมโยงทุกภาคส่วน-ร่วมแก้สิ่งแวดล้อม

“ทรู” ใช้เทคโนโลยีลดโลกร้อน เชื่อมโยงทุกภาคส่วน ร่วมแก้สิ่งแวดล้อม

ด้วยปัญหา “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Change” ส่งผลให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญและใส่ใจในการแก้ปัญหา

“บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)” หนึ่งใน “บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์  หรือ ซีพี” ได้มีการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยลดคาร์บอน ลดก๊าซเรือนกระจก ขับเคลื่อนตามเป้าปี 2030 ลดคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในองค์กร

“ทรู คอร์ปอเรชั่น” เป็นผู้ให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีดิจิทัลครบวงจรรายเดียวในประเทศ ที่มีเป้าหมายในการสร้างความมีส่วนร่วมกับคู่ค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมสร้างผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง อันนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมี True Sustainability Goals เป็นพันธกิจเพื่อส่งต่อความเชื่อดังกล่าว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ภายใต้หลักการ “3H’s” คือ“HEART-HEALTH-HOME” ซึ่งบูรณาการมาจากทั้งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลักสากล 10 ประการของสหประชาชาติ ไปจนถึงเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง  17 ประการ ตลอดปี 2563 จนถึงปัจจุบัน “ทรู” ได้ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมในหมวด Home ซึ่งกำหนดไว้ 4 เป้าหมาย ได้แก่

1. การบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 10% ลดความเข้มข้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อรายได้  ซึ่งในปี 2563 ที่ผ่านมา กลุ่มทรูมีการปล่อยก๊าซเรือยกระจกต่อรายได้ (Scope 1 และ2 ) จำนวน 417,508 ตันคาร์บอนไดออกไซค์เทียบเท่า ดังนั้น จึงได้มีโครงการต่างๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายความยั่งยิน อาทิ ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อรายได้ 10.58%

  • “ทรู”ร่วมแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในหมวดHome

ภาพรวมตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการจนถึงไตรมาส3 มีการติดตั้งโซลาร์เซลล์ รวมทั้งสิ้น 3,745 แห่ง สามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 12,853 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเดินหน้าขยายการติดตั้งต่อเนื่อง  เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดการใช้กระดาษ 167 ล้านแผนจาก Truee-bill&E-Tax สามารถหลีกเลี่ยงการปล่อยได้ 1,762 tonCO2e  เป็นต้น

2.การบริหารจัดการน้ำ10% ลดการใช้น้ำต่อรายได้  ได้มีการลดปริมาณการนำน้ำมาใช้ต่อรายได้ 28.44%

3.การปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 6 ล้านตัน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้และแชร์ผ่าน We Grow Application  โดย ปัจจุบัน มียอดการปลูกต้นไม้กว่า 6,078,495 ต้น บันทึกและแชร์ผ่าน WE GROW ช่วยดูดซับคาร์บอนได้ถึง 3 แสนตัน รองรับ 4 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย อังกฤษ จีน และเยอรมัน

4. การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างมีความผิดชอบ100%  ซึ่งคู่ค้า 100% ได้ผ่านการประเมินตนเองบนระบบออนไลน์ (Online Supplier’s self-Assessment) ว่ามีการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นต้น

นอกจากนั้น ได้มีการดำเนินการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิ ทั้งทางตรงและทางอ้อม (Scope 1 & 2) ทั้งการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน การปรับปรุงระบบพลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดการใช้ไฟฟ้ามากขึ้น ทั้งสถานีฐาน สถานีชุมสาย และสำนักงาน เปลี่ยนมาใช้ใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทาง SMS หรือ e-mail และที่น่าสนใจ คือ การนำกลไกราคาคาร์บอนภายในองค์กร (Internal Carbon Pricing) มาใช้เป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจการลงทุนตั้งแต่ต้นทาง เพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำ

  • ชวนทุกภาคส่วนร่วมแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

อย่างไรก็ตาม การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และช่วยลดก๊าซเรือนกระจกนั้น “กลู่มทรู” เล็งเห็นว่า ทุกภาคส่วนต้องร่วมด้วยช่วยกัน จะขับเคลื่อนเพียงองค์กรใดองค์กรหนึ่งไม่ได้  จึงได้มุ่งสร้างเครือข่าย เชื่อมโยงทุกภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยโลก ผ่านกิจกรรม/โครงการต่างๆ

เริ่มจากกลุ่มลูกค้า มีการพัฒนา TRUE VWORLD โดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์จากทรู นําความพร้อมองค์รวมของกลุ่มทรู ในด้านดิจิทัลเทคโนโลยี ผสานจุดเด่นโซลูชั่นทั้งที่ใช้ในองค์กรและให้บริการแก่ลูกค้าและกลุ่มธุรกิจร่วม ตั้งแต่การทํางานด้วย VWORK จัดการประชุม คลังข้อมูล และรายงานการปฏิบัติงานรายวัน VLEARN แพลตฟอร์มเพื่อการศึกษา ใช้จัดการเรียนการสอนพร้อมกันแบบเรียลไทม์ ผ่านห้องเรียนเสมือนจริง และ VLIVE ดูแลการใช้ชีวิตคุณภาพอย่างไร้ขีดจํากัดทุกที่ ทุกเวลา ผ่านระบบ ออนไลน์

ต่อมา ในกลุ่มพนักงาน ส่งเสริมให้พนักงานคำนึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ การบรรจุในเอกสาร Employee Code of Conduct หรือจัดกิจกรรมทรูอาสา สร้างจิตสำนึกเรื่องการประหยัดน้ำ ไฟฟ้า และการใช้พลังงาน จัดช่องทางรับฟังความคิดเห็นผ่านนช่องทางการสื่อสารภายใน เช่น True Connect, HR Care Center, Call Center และสื่อสารเชิงรุก อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมสื่อความรู้ หลักสูตรการอบรม กิจกรรมตอบคำถาม และกําหนดให้การดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเป็นBMS/KPI ทั้งผู้บริหารและพนักงาน

ขณะที่ กลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจและคู่ค้า ให้ปฎิบัติงานโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บรรจุในเอกสารคุณธรรมและข้อพึงปฎิบัติงานสำหรับคู่ค้า Supplier Code of Conduct และกำหนดให้คู่ค้าทุกรายต้องผ่านการประเมินตนเองบนระบบออนไลน์ เพื่อให้แน่ใจว่าตลอดห่วงโซ่อุปทานจะช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม

เช่นเดียวกับ กลุ่มชุมชนและสังคม มีการส่งเสริมชุมชนปลูกต้นไม้ เข้าร่วมเป็นสมาชิก และความร่วมมือองค์กรภายนอก เช่น สมาชิก UN Global Compact(2015) สมาชิกผู้ก่อตั้งเครือข่ายสมาคมโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย  และสมาชิก TCFD สมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย รวมทั้งเข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมภาคธุรกิจลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น

ที่สำคัญ กลุ่มทรู ได้มีการกำหนดเป้าหมายที่จะสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนให้ได้ 100% โดยลดปริมาณ E-WASTE  ที่นำไปฝังกลบให้กลายเป็นศูนย์ นำบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ซ้ำหรือทำให้ย่อยสลายได้ และใช้พลังงานทางเลือก ดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ เพื่อลดปริมาณการนำน้ำมาใช้ต่อหน่วยลง รวมถึงจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ

อย่างไรก็ตาม อนาคต กลุ่มทรู ยังมีแนวทางดำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อมต่อเนื่อง เช่น ขยายการติดตั้งโซล่าร์ โดยตั้งแต่เริ่มโครงการคาดว่าจะติดตั้งรวมทั้งสิ้น 3,481 site กำลังการผลิตไฟฟ้าประมาณ 27,000 MWh ลด GHG ได้ราว 13,000 tonCO2 ร่วมกับพันธมิตรจัดหาและใช้ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดมากขึ้น ซื้อเครดิตใบรับรองพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificates (RECs) ตามมาตรฐาน International REC (I-REC) มาชดเชยการปล่อย และโครงการปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน สนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ผ่าน We Grow Application เครื่องมือสนับสนุนการปลูกต้นไม้ในสังคมยุคใหม่

เป้าหมายในการลดคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2030 จะไม่สามารถเกิดขึ้นจริงได้ หากองค์กรไม่ตระหนักถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความสมดุลทางธรรมชาติที่สูญเสียไปอย่างไม่วันหวนกลับ และหากขาดการมีส่วนร่วมของคนทุกกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ฉะนั้น การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศไทย “กลุ่มทรู” จะเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมให้ลูกหลานไทยได้มีโลกสวยงามคงอยู่ตลอดไป

ขอขอบคุณข้อมูลจาก bangkokbiznews.com

ติดตามข่าวสารและบทความเกี่ยวกับ The Sustainธุรกิจและความยั่งยืน พลังงาน ภาวะโลกร้อน ทรัพยากรธรรมชาติ

thesustain.space

Turnoff
นักเขียนอิสระหลากหลายธุรกิจ เขียนคอนเท้นท์ SEO ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี turnoffweb.com

กระดาษรียูส VS กระดาษรีไซเคิล แตกต่างกันอย่างไร

Previous article

พลังงาน คลื่น พลังงานสะอาด ควบคุมได้ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Next article

You may also like

More in Innovation