ไบโอดีเซล สร้างจากอะไรได้บ้าง

ไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงที่สามารถสกัดและสงัดมาจากวัตถุดิบที่มีฐานเป็นไขมัน น้ำมันพืช และน้ำมันสัตว์ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตไบโอดีเซลมีหลายชนิด ดังนี้:

 1. น้ำมันพืช: น้ำมันปาล์ม, น้ำมันถั่วเหลือง, น้ำมันพืชรวม, น้ำมันมะกอก, น้ำมันงา และน้ำมันสาหร่าย
 2. น้ำมันสัตว์: ไขมันสัตว์, น้ำมันปลา, และน้ำมันจากผลิตภัณฑ์ของสัตว์
 3. ไขมันที่ใช้แล้ว (Used Cooking Oil, UCO): น้ำมันที่ใช้ในการทอดอาหารแล้วเป็นครั้งเดียว
 4. กะทิ (ตัวอย่างเช่น น้ำมันจากเมล็ดมะพร้าว)
 5. จุลินทรีย์ที่ผลิตไขมัน (Microbial Lipids): ไขมันที่สกัดมาจากจุลินทรีย์ เช่น ยีสต์, แบคทีเรีย, หรือ ไส้เดือน

การผลิตไบโอดีเซลคือกระบวนการที่นำไขมันหรือน้ำมันดิบมาผ่านกระบวนการทราน์เอสเตอริฟิก้าชัน (Transesterification) เพื่อย้อมยันคุณภาพของเชื้อเพลิงที่ได้ ไบโอดีเซลเป็นทางเลือกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม ลดความขึ้นตัวของก๊าซเรือนกระจก และทำให้เชื้อเพลิงใช้สอยได้ทั่วไปในเครื่องยนต์ดีเซล

ข้อดีของไบโอดีเซล
ไบโอดีเซลมีข้อดีหลายประการที่ทำให้เป็นทางเลือกเชื้อเพลิงที่น่าสนใจ ข้อดีเหล่านี้รวมถึง:
 1. สิ่งแวดล้อม: ไบโอดีเซลมีส่วนประกอบที่มาจากแหล่งพืช ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพราะเป็นเชื้อเพลิงที่มีคาร์บอนที่เป็นกลุ่มสัมพันธ์กัน
 2. หายใจสะอาด: ไบโอดีเซลมีการปล่อยมลพิษที่น้อยกว่าดีเซลทั่วไป สามารถลดปริมาณควันดำและสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 3. การต่อยอดการใช้ทรัพยากร: ไบโอดีเซลสามารถผลิตจากวัตถุดิบที่เป็นกัมมันต์ที่มาจากพืช ตัวอย่างเช่น น้ำมันปาล์ม น้ำมันถั่วเหลือง และน้ำมันพืชอื่น ๆ ซึ่งช่วยให้สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. ความปลอดภัย: ไบโอดีเซลมีความเป็นไฟล์ (Flash Point) ที่สูงกว่าดีเซลทั่วไป ซึ่งทำให้มีความปลอดภัยในการจัดเก็บและขนส่งมากขึ้น
 5. การเสื่อมสภาพ: ไบโอดีเซลทำลายตัวเองได้ดีกว่าดีเซลทั่วไป ทำให้เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการล้างท่อน้ำมันและการสาธิตเชื้อเพลิงน้อยลง
ไบโอดีเซลที่มาจากประเทศไทย
ในประเทศไทย, ไบโอดีเซลเป็นอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตและเป็นที่สนใจ เนื่องจากประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติและพืชผลที่เหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซล วัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตไบโอดีเซลในประเทศไทยมีดังนี้:
 1. น้ำมันปาล์ม: ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกน้ำมันปาล์มใหญ่แห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักในการผลิตไบโอดีเซล
 2. น้ำมันถั่วเหลือง: ถั่วเหลืองเป็นพืชที่สามารถปลูกในไทยได้ และมีอัตราการสกัดน้ำมันที่สูง ทำให้เป็นวัตถุดิบที่น่าสนใจ
 3. น้ำมันพืชอื่นๆ: ได้แก่ น้ำมันมะพร้าว น้ำมันรำข้าว และน้ำมันจากพืชผลอื่นๆ
 4. ไขมันที่ใช้แล้ว (Used Cooking Oil, UCO): ไขมันที่ใช้ในการทอดอาหารแล้วเป็นครั้งเดียว ซึ่งสามารถนำมาประมวลผลเป็นไบโอดีเซลได้

ด้วยการสนับสนุนจากรัฐบาลและนโยบายการพัฒนาพลังงานทดแทนในประเทศไทย ไบโอดีเซลได้รับความนิยมมากขึ้น ประโยชน์ของไบโอดีเซลที่มาจากประเทศไทยรวมถึงการลดการขึ้นตัวของก๊าซเรือนกระจก

ติดตามข่าวสารและบทความเกี่ยวกับ The Sustain – ธุรกิจและความยั่งยืน พลังงาน ภาวะโลกร้อน ทรัพยากรธรรมชาติ

thesustain.space

Turnoff
นักเขียนอิสระหลากหลายธุรกิจ เขียนคอนเท้นท์ SEO ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี turnoffweb.com

‘โคเวสโตร’ ผลิตยั่งยืนทั้งระบบ สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ปี 2035

Previous article

‘เทคคอมพานี’ กับการส่งเสริม ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

Next article

You may also like

More in Innovation