ซีเซียม-137 ทำลายสิ่งแวดล้อมหรือไม่

ซีเซียม-137 เป็นไอโซโทปกัมมันตภาพรังสีที่อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมหากปล่อยในปริมาณมาก ผลิตเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการนิวเคลียร์ฟิชชัน เช่น ที่เกิดขึ้นในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และระหว่างการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์ เมื่อปล่อยซีเซียม-137 สู่สิ่งแวดล้อม อาจทำให้เกิดปัญหาหลายประการ: การปนเปื้อนของดินและน้ำ: ซีเซียม-137 สามารถจับตัวกับอนุภาคดินและทำให้น้ำใต้ดิน น้ำผิวดิน และดินปนเปื้อนได้ สิ่งนี้สามารถนำไปสู่การแพร่กระจายของกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อมและอาจส่งผลต่อคุณภาพของน้ำดื่มและที่ดินเพื่อการเกษตร การสะสมทางชีวภาพในห่วงโซ่อาหาร: พืชและสัตว์สามารถดูดซึมซีเซียม-137 นำไปสู่การสะสมในห่วงโซ่อาหาร ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการบริโภคอาหารที่ปนเปื้อนของมนุษย์และสัตว์อื่น ๆ ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ การได้รับรังสี: Cesium-137 ปล่อยรังสีบีตาและแกมมาออกมา ...
Life