การขนส่งยุคใหม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การขนส่งยุคใหม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้นหมายถึงการปรับเปลี่ยนแนวทางการขนส่งในปัจจุบันเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาที่ยั่งยืน และเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของคน มาดูสักหน่อยว่ามีแนวทางการขนส่งแบบไหนบ้างที่จะทำให้สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพ และยังลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม: รถยนต์ไฟฟ้า: การใช้รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ เนื่องจากไม่มีการปล่อยสารพิษจากการเผาน้ำมัน ระบบขนส่งมวลชน: การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพ เช่น รถไฟฟ้าบนราง, รถโดยสารในเมือง จะช่วยลดปริมาณรถส่วนบุคคลในเมือง ลดการใช้น้ำมัน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การแชร์รถ (Car Sharing): ทำให้คนสามารถใช้รถเป็นการส่วนรวมกัน ซึ่งจะช่วยลดปริมาณรถบนถนนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใช้เทคโนโลยีในการจัดการการขนส่ง: การใช้ระบบ GPS ...
Innovation