แหล่งที่มาของ “ก๊าซธรรมชาติ” ของประเทศไทย

ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซเมทาน (methane) คือ ก๊าซที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ซึ่งเป็นผลมาจากการย่อยสลายของสารอินทรีย์ มีส่วนประกอบหลักๆคือ ก๊าซเมทาน (CH4) และเป็นหนึ่งในก๊าซที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเป็นก๊าซที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจสูง ก๊าซธรรมชาติสามารถพบได้ในแหล่งธรรมชาติทั้งบนบกและใต้ทะเล ทั้งเพียงลำเ Alone และร่วมกับปิโตรเลียม ในธุรกิจพลังงาน, ก๊าซธรรมชาติถูกใช้ในหลายภาคส่วน รวมถึงการผลิตไฟฟ้า, การผลิตและขนส่งเชื้อเพลิง, การทำละลายและจำหน่าย, และเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าทางเคมี เช่น สารพลาสติกและปุ๋ย ก๊าซธรรมชาติมีข้อดีทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในหลายๆ ...
Bitesize