การจัดการขยะแบบไม่ต้องเผา มีวิธีใดบ้าง

การจัดการขยะแบบไม่ต้องเผา มีหลากหลายวิธีที่สามารถทำได้ ดังต่อไปนี้: การแยกขยะ: การแยกขยะเป็นหลายประเภท เช่น ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล และขยะทั่วไป จะทำให้สามารถนำแต่ละประเภทขยะไปใช้ประโยชน์ได้ในทางต่างๆ การทำปุ๋ยหมัก: ขยะอินทรีย์ ได้แก่ เศษอาหาร ใบไม้ และขยะสิ่งมีชีวิตอื่นๆ สามารถนำไปทำปุ๋ยหมักสำหรับการทำการเกษตร ทั้งในระดับครัวเรือน และระดับที่มากกว่า การรีไซเคิล: ขยะที่สามารถรีไซเคิล เช่น กระดาษ ...
TOP STORIES