จัดงานเลี้ยงนอกสถานที่ยั่งยืน

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นในช่วงนี้ เนื่องจากเป็นปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ยากและอาจรีรอไม่ได้ โดยในปัจจุบันสังคมเราได้มีความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และพยายามที่จะรักษาสภาพแวดล้อมไม่ให้เสียไป โดยการพยายามรักษาความ Green หรือคงสภาพแวดล้อมสีเขียวด้วยการรักษาสมดุลทางธรรมชาติเพื่อคนรุ่นหลัง แต่ในส่วนของภาคธุรกิจและองค์กรทั้งรัฐบาลและเอกชน อาจมีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกได้ อย่างเช่น การประชุม สัมมนา การจัดเลี้ยง หรืองานอีเวนท์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทำอย่างไรเมื่อเลี่ยงการจัดประชุมไม่ได้? การจัดงานประชุม สัมมนา นิทรรศการ และงานอีเวนท์ที่มีคนจำนวนมาก ล้วนมีผลกระทบทางลบต่ออากาศ ดิน นํ้า ...
Life