CIRCULAR MARK ฉลากเขียวใหม่ ผลิตภัณฑ์หมุนเวียน

ครั้งแรกของโลก!! กับการประกาศใช้ “Circular Mark” ฉลากสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์หมุนเวียน เปิดตัวแล้ว… “CIRCULAR MARK” สัญลักษณ์ที่แสดงถึงผลิตภัณฑ์หมุนเวียนที่ผ่านการรับรอง ตอกย้ำความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในด้านคุณภาพของสินค้า และสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการ เป็นการรับประกันว่า มีการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้เกิดการหมุนเวียนของวัสดุ มีกระบวนการผลิตมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากเป้าหมายในการผลักดันนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของโมเดลเศรษฐกิจ BCG ที่เป็นวาระแห่งชาติ   บพข. ได้ให้ทุนสนับสนุนการพัฒนาระบบฉลากสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์หมุนเวียน “CIRCULAR MARK” ซึ่งเป็นระบบรับรองฉลากสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์หมุนเวียนที่พัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกในภูมิภาคและระดับโลก ...
What' New