Innovation Summit Bangkok 2023 โดยชไนเดอร์ อิเล็คทริค เน้นความยั่งยืนด้วยดิจิทัล

จบงาน Innovation Summit Bangkok 2023 กับงานแสดงเทคโนโลยีและแนวคิดด้านความยั่งยืนของ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เมื่อวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ด้วยจำนวนผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 2,000 คน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน พันธมิตรคู่ค้า รวมถึงนักศึกษา และผู้ให้ความสนใจด้านเทคโนโลยีและความยั่งยืน ในงานมีการจัดหัวข้อสัมมนามากกว่า 50 หัวข้อ นำเสนอแนวคิดจากองค์กรชั้นนำ โดยผู้นำทางความคิดจากธุรกิจต่างๆ ที่มีวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ  อาคาร ...
Innovation