แยกขยะ ช่วยโลกได้ง่าย ๆ เพียงแค่เริ่มจากที่บ้าน

How to แยกขยะ ช่วยโลกได้ง่าย ๆ เพียงแค่เริ่มจากที่บ้าน จากสถิติในปี 2559 พบว่า ประเทศไทยมีขยะมูลฝอยมากถึง 27.06 ล้านตัน เมื่อเทียบปริมาณขยะแล้วใน 1 วัน มีคนทิ้งขยะวันละ 1.14 กิโลกรัมต่อคน ซึ่งปริมาณขยะส่วนหนึ่งเกิดจากการทิ้งขยะและการกำจัดขยะอย่างไม่ถูกวิธี ซึ่งปัญหาขยะล้นที่เกิดขึ้นนั้นยังคงเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยาก เนื่องจากความหนาแน่นของประชากรในเมือง ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจเรื่องการแยกขยะ รวมถึงการกำจัดขยะที่ถูกวิธี ...
Bitesize