สวีเดน เตรียมสร้างถนนไฟฟ้าลดโลกร้อนยาว 1,000 กม. ภายในปี 2035

ประเทศสวีเดน เตรียมสร้าง ถนนไฟฟ้าลดโลกร้อนยาว 1,000 กม. ดำเนินตามอนุสัญญาสหประชาชาติในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC) อย่างหนักให้แล้วเสร็จภายในปี 2030 ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ สวีเดน นอกจากจะเป็นประเทศที่สวย น่าอยู่ และประเทศท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของโลก ...
Innovation