นวัตกรรม ถังหมักรักษ์โลก

ถังหมักรักษ์โลก เป็นหนึ่งในแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการกับขยะอย่างยั่งยืนโดยเน้นการหมักเศษอาหารและขยะอินทรีย์เพื่อลดปริมาณขยะและแปลงเป็นสารที่มีประโยชน์ เช่น ปุ๋ยคอมโพสต์ ถังหมักรักษ์โลกจึงมีความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อม และเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิด “Zero Waste” หรือ “การจัดการขยะโดยไม่สร้างขยะ” ข้อดีของการมี “ถังหมักรักษ์โลก” ประกอบด้วย: ลดปริมาณขยะ: เศษอาหารและขยะอินทรีย์สามารถถูกแปลงเป็นปุ๋ยคอมโพสต์, ซึ่งลดปริมาณขยะที่ต้องไปที่ฟิลล์ (ที่ฝังกลบขยะ) หรือถูกเผา. สร้างปุ๋ยที่มีประโยชน์: ปุ๋ยคอมโพสต์ที่ได้จากการหมักสามารถใช้เสริมปุ๋ยในการทำเกษตร ซึ่งเป็นประโยชน์สูงสำหรับพืชและดิน. ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก: เศษอาหารที่ถูกทิ้งในที่ฝังกลบขยะจะทำให้เกิดก๊าซเมทาน ...
TOP STORIES