“BCG Model” กุญแจสำคัญรับมือ Climate Change

“การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” หรือ Climate Change ทำให้ โมเดลเศรษฐกิจ BCG เข้ามามีบทบาทสำคัญ และเป็นกลไกหลักสร้างความสมดุลของไทย ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อหนุนการทำธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์” ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ กล่าวในช่วงเสวนา “เสริมพลังไทยสู่ความยั่งยืนด้านสภาพภูมิอากาศ (Powering Thailand for Climate ...
Bitesize