กองทุน Thai ESG : ทางเลือกใหม่เพื่อการลงทุนที่ยั่งยืน

กองทุน Thai ESG หรือ กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน เป็นกองทุนรวมประเภทผสม เน้นลงทุนในหุ้นและ/หรือตราสารหนี้ไทยที่มีการคัดกรองตามหลัก ESG (Environmental, Social and Governance) มุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนระยะยาวควบคู่ไปกับการส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล จุดเด่นของกองทุน Thai ESG: โอกาสรับผลตอบแทนระยะยาว: เน้นลงทุนในธุรกิจที่มีความยั่งยืน มีโอกาสเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว สร้าง impact เชิงบวก: สนับสนุนธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ...
TOP STORIES