ปะการังตัวบ่งชี้คุณภาพใต้ท้องทะเล

ปะการังเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในทะเล ทำหน้าที่เป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในท้องทะเล ปะการังยังมีความสำคัญต่อระบบนิเวศทางทะเลอีกด้วย เนื่องจากช่วยในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ปกป้องชายฝั่งจากคลื่นลม และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ปะการังเป็นสิ่งมีชีวิตที่เปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิของน้ำ ความเป็นกรดของน้ำ ปริมาณสารอาหารในน้ำ มลพิษ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ล้วนส่งผลกระทบต่อปะการัง ปะการังเป็นสิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี แต่หากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ปะการังอาจไม่สามารถปรับตัวได้ทัน ทำให้ปะการังอ่อนแอลงและตายได้ ปะการังจึงถูกใช้เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพใต้ท้องทะเล เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของปะการังสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมใต้ท้องทะเล การเปลี่ยนแปลงของปะการังที่บ่งชี้ถึงคุณภาพใต้ท้องทะเล ...
Bitesize