ESG STANDARD มีอะไรบ้าง

มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เป็นชุดมาตรฐานสำหรับการดำเนินงานของบริษัทที่นักลงทุนที่ใส่ใจต่อสังคมใช้ในการคัดกรองการลงทุนที่มีศักยภาพ เกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมจะพิจารณาว่าบริษัทปกป้องสิ่งแวดล้อมอย่างไร รวมถึงนโยบายขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น เกณฑ์ทางสังคมจะพิจารณาว่าบริษัทปฏิบัติต่อพนักงาน ซัพพลายเออร์ และลูกค้าอย่างไร รวมถึงประเด็นต่างๆ เช่น มาตรฐานแรงงาน สิทธิมนุษยชน และการมีส่วนร่วมของชุมชน เกณฑ์การกำกับดูแลจะพิจารณาวิธีการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงประเด็นต่างๆ เช่น ค่าตอบแทนผู้บริหาร องค์ประกอบของคณะกรรมการ และการตรวจสอบ มาตรฐาน ...
What' New