BMA Feeder รถ Shuttle Bus EV นำส่งผู้โดยสารสู่ระบบขนส่งมวลชน (ราง)

ตอนนี้ได้มีการทดลองใช้ BMA Feeder รถ Shuttle Bus EV พลังงานไฟฟ้า นำส่งผู้โดยสารเข้าสู่ระบบขนส่งมวลชน (ราง) ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้า หรือ Airport Rail Link เพื่อช่วยแก้ปัญหาการเชื่อมต่อการเดินทางกับระบบขนส่งมวลชนให้สะดวก และยังช่วยลดปริมาณรถที่เข้ามาในจุดที่การจราจรหนาแน่น BMA Feeder เป็นรถโดยสารปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า ขนาด 20 ที่นั่ง รองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 35 ...
Bitesize