โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศคืออะไร

โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) หมายถึง โรงงานอุตสาหกรรมที่ดำเนินกิจการอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยต้องครอบคลุมกรอบเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศทั้ง 5 มิติ ได้แก่ กายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ องค์ประกอบของโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ แบ่งออกเป็น 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ การออกแบบโรงงาน การออกแบบโรงงานควรคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้วัสดุรีไซเคิล ...
Innovation