ร่วมสร้างเมืองอนาคตผ่านเกม Minecraft ภายใต้แนวคิด Block by Block

กระบวนการสำคัญในการทำความเข้าใจและเข้าถึงปัญหาสังคมเพื่อหาทางออกร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประชากรกลุ่มเปราะบางนั้นมีความจำเป็นที่ต้องปรับตัวเพื่อตอบโจทย์เทรนด์อนาคตที่เปลี่ยนแปลงไป ล่าสุด การรับฟังเสียงกลุ่มเปราะบางผ่านการใช้เกม Minecraft ภายใต้แนวคิดกระบวนการ Block by Block ถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการต่อยอดเพื่อเข้าถึงเสียงของประชาชนกลุ่มคนเล็กคนน้อย เพื่อการตอบโจทย์นโยบายภาพใหญ่ของสังคม องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้นำเสนอกระบวนการ Block by Block ภายใต้โครงการ Global Public Space เพื่อใช้พัฒนานโยบายท้องถิ่น การออกแบบพื้นที่สาธารณะปลอดภัยเพื่อช่วยตอบโจทย์เมืองอย่างมีส่วนร่วม แนวทางที่สำคัญคือการออกแบบ workshop ...
Innovation