ไบโอดีเซล สร้างจากอะไรได้บ้าง

ไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงที่สามารถสกัดและสงัดมาจากวัตถุดิบที่มีฐานเป็นไขมัน น้ำมันพืช และน้ำมันสัตว์ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตไบโอดีเซลมีหลายชนิด ดังนี้: น้ำมันพืช: น้ำมันปาล์ม, น้ำมันถั่วเหลือง, น้ำมันพืชรวม, น้ำมันมะกอก, น้ำมันงา และน้ำมันสาหร่าย น้ำมันสัตว์: ไขมันสัตว์, น้ำมันปลา, และน้ำมันจากผลิตภัณฑ์ของสัตว์ ไขมันที่ใช้แล้ว (Used Cooking Oil, UCO): น้ำมันที่ใช้ในการทอดอาหารแล้วเป็นครั้งเดียว กะทิ ...
Innovation