Eco Mobility ยกระดับการสัญจรแบบรักโลก

Eco Mobility ยกระดับการสัญจรแบบรักโลก “Eco Mobility” เป็น  1 ใน 7 แกนการพัฒนาภายใต้แผน “ Smart City” หรือ “เมืองอัจฉริยะ” ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาดมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการชุมชนเมือง เพื่อลดค่าใช้จ่ายและใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่ามากที่สุด โดยเน้นการออกแบบที่ดี และเปิดโอกาสให้ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ ทันสมัย มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน โดยเน้นการพัฒนา ...
Innovation