EMISSIONS คืออะไร

E-missions หมายถึง การปล่อยมลพิษ โดยทั่วไปหมายถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (greenhouse gases) สู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้เป็นสาเหตุหลักของภาวะโลกร้อน (global warming) การปล่อยมลพิษสามารถเกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น ถ่านหิน น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ เพื่อผลิตไฟฟ้า ความร้อน หรือใช้ขับเคลื่อนยานพาหนะ การผลิตอุตสาหกรรม เช่น ...
Bitesize