Net Zero เป้าหมายยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติ

“Net Zero” หรือ “การปล่อยของคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์” คือ เป้าหมายทางการเมืองและ/หรือธุรกิจในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงไปเป็นศูนย์ในระยะเวลาที่กำหนด นั่นคือ การปล่อยของคาร์บอนจะถูกดูดซับหรือลดลงโดยการปลูกป่า หรือเทคโนโลยีดูดกักคาร์บอน ด้วยวิธีนี้ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทางปฏิบัติจะถูกลดลงจนเท่ากับปริมาณที่ถูกดูดกักหรือลดลง ทำให้การปล่อยของคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ สิ่งสำคัญคือ เป้าหมาย “Net Zero” มักจะมีการเกณฑ์ที่ไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงอย่างไร อาจมาจากการใช้พลังงานทดแทน การปรับปรุงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกระบวนการผลิต หรือการดูดกักคาร์บอนโดยเทคโนโลยี ความหมายของ “Net Zero” ...
Innovation