Sustainable Marketing คืออะไร

“Sustainable Marketing” เป็นแนวคิดหรือแนวทางการตลาดที่เน้นการทำธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยในการสื่อสาร, สร้างสินค้า หรือการบริการ จะพิจารณาถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว มุมมองหลักของ Sustainable Marketing คือ: ความยั่งยืนของสินค้า: การผลิตสินค้าที่ใช้วัสดุที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย หรือสินค้าที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (recyclable) ความเป็นธรรมต่อสังคม: การปฏิบัติธุรกิจที่เน้นความเท่าเทียมและความยุติธรรม เช่น การจ่ายค่าแรงที่เหมาะสม หรือไม่ใช้แรงงานเด็ก การสื่อสารอย่างมีความรับผิดชอบ: การสื่อสารความรู้หรือข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่ทำการตลาดที่นำไปสู่ความเข้าใจผิดหรือโฆษณาที่กล่าวโทษ ...
TOP STORIES