Triple Bottom Line แนวคิดแห่งความยั่งยืน

“Triple Bottom Line” (TBL) หรือ 3P (People, Planet, Profit) เป็นแนวคิดที่ได้รับความนิยมในการประเมินความสำเร็จขององค์กรอย่างครอบคลุมและยั่งยืน โดยไม่เน้นเฉพาะการสร้างกำไรเพียงอย่างเดียว แต่ยังเน้นให้ความสำคัญกับผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม: People (ผู้คน): สะท้อนถึงการมีส่วนร่วมและผลกระทบต่อสังคมที่องค์กรสร้างขึ้น รวมถึงการจ่ายค่าแรง, สวัสดิการ, การพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน, การเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ในชุมชน, และการรับผิดชอบต่อชุมชน Planet (โลก): ตรวจสอบและประเมินผลกระทบของการดำเนินงานขององค์กรต่อสิ่งแวดล้อม ...
Innovation