พลังงานสะอาดต้องเพิ่มเป็นสองเท่า มิฉะนั้น อาจมีความเสี่ยง

การจ่ายไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานสะอาดจะต้องเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าภายในแปดปีข้างหน้าเพื่อจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลก มิฉะนั้น อาจมีความเสี่ยงที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สภาพอากาศสุดขั้ว และความเครียดจากน้ำจะบ่อนทำลายความมั่นคงด้านพลังงานของเรา และแม้กระทั่งเป็นอันตรายต่อแหล่งพลังงานหมุนเวียน ตามรายงานของหลายหน่วยงานใหม่จากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) รายงานประจำปี State of Climate Services ของ WMO ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลจากองค์กรต่างๆ 26 แห่ง มุ่งเน้นไปที่พลังงานในปีนี้ เนื่องจากถือเป็นกุญแจสำคัญในข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และต่อสุขภาพของโลกอย่างแท้จริง “ภาคพลังงานเป็นแหล่งของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณสามในสี่ทั่วโลก การเปลี่ยนไปใช้รูปแบบการผลิตพลังงานที่สะอาด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ...
What' New