EMISSIONS คืออะไร

E-missions หมายถึง การปล่อยมลพิษ โดยทั่วไปหมายถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (greenhouse gases) สู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้เป็นสาเหตุหลักของภาวะโลกร้อน (global warming)

การปล่อยมลพิษสามารถเกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ เช่น

 • การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น ถ่านหิน น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ เพื่อผลิตไฟฟ้า ความร้อน หรือใช้ขับเคลื่อนยานพาหนะ
 • การผลิตอุตสาหกรรม เช่น การผลิตเหล็ก ปูนซีเมนต์ กระดาษ
 • การเกษตร เช่น การเผาไร่
 • การขนส่ง เช่น ยานพาหนะ

การปล่อยมลพิษส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ ภาวะโลกร้อนที่เกิดจากก๊าซเรือนกระจกส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น ภัยแล้ง น้ำท่วม พายุรุนแรง การปล่อยมลพิษทางน้ำและดิน นี่รวมถึงการปล่อยสารเคมีและสารพิษอื่นๆ ลงสู่แหล่งน้ำและดิน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและคุณภาพของดิน

การลดการปล่อยมลพิษจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ มีหลายวิธีในการลดการปล่อยมลพิษ เช่น

 • การใช้พลังงานทดแทนแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล
 • การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
 • การใช้เทคโนโลยีสะอาด
 • ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น ประหยัดพลังงาน เดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ

การลดการปล่อยมลพิษเป็นภารกิจที่สำคัญของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยมลพิษได้ โดยเริ่มจากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของตัวเอง\

EMISSIONS ของประเทศไทย

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปริมาณการปล่อยมลพิษสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยในปี 2565 ประเทศไทยมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมทั้งสิ้น 524 ล้านตันเทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์ (MtCO2e) คิดเป็นร้อยละ 1.2 ของการปล่อยมลพิษทั่วโลก และร้อยละ 22 ของการปล่อยมลพิษในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การปล่อยมลพิษของไทยส่วนใหญ่มาจากภาคอุตสาหกรรม (ร้อยละ 46) รองลงมาคือภาคพลังงาน (ร้อยละ 38) และภาคขนส่ง (ร้อยละ 16)

ภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคที่ปล่อยมลพิษมากที่สุด เนื่องจากมีการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในกระบวนการผลิตจำนวนมาก ภาคพลังงานเป็นภาคที่ปล่อยมลพิษรองลงมา เนื่องจากมีการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตไฟฟ้าและความร้อน ภาคขนส่งเป็นภาคที่ปล่อยมลพิษน้อยที่สุด แต่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต เนื่องจากจำนวนยานพาหนะที่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น

รัฐบาลไทยได้กำหนดเป้าหมายในการลดการปล่อยมลพิษลงร้อยละ 20 ภายในปี 2573 โดยมีมาตรการต่างๆ ในการลดการปล่อยมลพิษ เช่น

 • ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
 • เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
 • พัฒนาเทคโนโลยีสะอาด
 • ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน

อย่างไรก็ตาม การลดการปล่อยมลพิษของไทยยังคงเป็นโจทย์ท้าทาย เนื่องจากต้องใช้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป

ติดตามข่าวสารและบทความเกี่ยวกับ The Sustain – ธุรกิจและความยั่งยืน พลังงาน ภาวะโลกร้อน ทรัพยากรธรรมชาติ

thesustain.space

Turnoff
นักเขียนอิสระหลากหลายธุรกิจ เขียนคอนเท้นท์ SEO ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี turnoffweb.com

PM 2.5 มลพิษทางอากาศ กลับมาอีกครั้ง อาจแรงกว่าครั้งก่อนๆ

Previous article

The 1975 วงดนตรีชื่อดังเตรียมจัดคอนเสิร์ตรักษ์โลกแบบใหม่ ช่วยกำจัดคาร์บอน

Next article

You may also like

More in Bitesize