Environmental Impact Assessment คืออะไร
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการหรือการพัฒนาที่เสนอต่อสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ของ EIA คือการระบุผลกระทบเชิงลบใดๆ ที่โครงการอาจมีต่อสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้แน่ใจว่าผลกระทบเหล่านี้จะลดลงหรือหลีกเลี่ยงโดยสิ้นเชิง
โดยทั่วไป กระบวนการ EIA จะเกี่ยวข้องกับขั้นตอนต่อไปนี้:
การคัดกรอง: พิจารณาว่า EIA จำเป็นสำหรับโครงการที่เสนอหรือไม่
การกำหนดขอบเขต: การกำหนดขอบเขตของ EIA และระบุประเด็นสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องได้รับการแก้ไข
การวิเคราะห์ผลกระทบ: การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการที่เสนอ รวมถึงผลกระทบทางตรงและทางอ้อมต่อคุณภาพอากาศและน้ำ สัตว์ป่าและที่อยู่อาศัย และทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
การบรรเทาผลกระทบและการจัดการผลกระทบ: การระบุวิธีการลดหรือบรรเทาผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมที่ระบุในระหว่างการวิเคราะห์ผลกระทบ
การจัดทำรายงาน: จัดทำรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรที่สรุปผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างแนวทางการดำเนินการที่แนะนำเพื่อลดหรือบรรเทาผลกระทบด้านลบ
การตัดสินใจ: ใช้ข้อมูลที่รวบรวมระหว่างกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อตัดสินใจโดยมีข้อมูลประกอบว่าจะดำเนินการตามโครงการที่เสนอหรือไม่ และหากเป็นเช่นนั้นจะดำเนินการอย่างไรในลักษณะที่ลดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด
กระบวนการ EIA เป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนและช่วยให้แน่ใจว่าโครงการต่างๆ ดำเนินไปในลักษณะที่ปกป้องสิ่งแวดล้อมและสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมคืออะไร?

วัตถุประสงค์หลักของการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) คือ:
เพื่อระบุและคาดการณ์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการที่เสนอ
เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้มีอำนาจตัดสินใจ เพื่อให้พวกเขาสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับว่าจะดำเนินการตามโครงการที่เสนอหรือไม่ และถ้าเป็นเช่นนั้น จะดำเนินการอย่างไรในลักษณะที่ลดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด
เพื่อให้มั่นใจว่าผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการที่เสนอได้รับการพิจารณาอย่างรอบด้าน เป็นระบบ และโปร่งใส
เพื่ออำนวยความสะดวกในการมีส่วนร่วมของประชาชนและการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจโดยให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับโครงการที่เสนอและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในระยะยาวของโครงการที่เสนอ
เพื่อเพิ่มคุณภาพของการออกแบบโครงการโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นตั้งแต่ระยะเริ่มต้นของกระบวนการวางแผน
เพื่อเป็นพื้นฐานในการติดตามและบังคับใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในระหว่างการก่อสร้างและดำเนินโครงการ
วัตถุประสงค์ของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทำได้โดยปฏิบัติตามกระบวนการที่เป็นระบบและครอบคลุมซึ่งเกี่ยวข้องกับการระบุและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการที่เสนอ จากนั้นใช้มาตรการเพื่อลดหรือบรรเทาผลกระทบเหล่านั้น กระบวนการ EIA เป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนและประกันว่าโครงการต่างๆ ดำเนินไปในลักษณะที่ปกป้องสิ่งแวดล้อมและสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนท้องถิ่น

ติดตามข่าวสารและบทความเกี่ยวกับ The Sustain – ธุรกิจและความยั่งยืน พลังงาน ภาวะโลกร้อน ทรัพยากรธรรมชาติ

thesustain.space

Turnoff
นักเขียนอิสระหลากหลายธุรกิจ เขียนคอนเท้นท์ SEO ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี turnoffweb.com

มัลดีฟส์เตรียมสร้างเมืองลอยน้ำแห่งที่ 2 ของโลกต่อจากปูซาน รับมือเมืองจมใต้ทะเล เริ่มเปิดรับผู้อาศัยปี 2024

Previous article

ข้าวรักษ์โลก คืออะไร ? ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดต้นทุนระยะยาว ดีต่อใจ

Next article

You may also like

More in Bitesize