โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศคืออะไร

องค์ประกอบของโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ แบ่งออกเป็น 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่

 1. การออกแบบโรงงาน การออกแบบโรงงานควรคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้วัสดุรีไซเคิล การใช้ระบบการจัดการน้ำและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น
 2. กระบวนการผลิต กระบวนการผลิตควรคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้พลังงานสะอาด การใช้สารเคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
 3. การบริหารจัดการ การบริหารจัดการโรงงานควรคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการขยะและของเสียอย่างเหมาะสม การจัดการพลังงานและน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น
 4. บุคลากร บุคลากรในโรงงานควรได้รับการอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และมีส่วนร่วมในการดำเนินการต่างๆ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 5. ชุมชน ชุมชนรอบโรงงานควรได้รับการมีส่วนร่วมในการดำเนินการต่างๆ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ประโยชน์ของโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ได้แก่

 • ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • ลดต้นทุนการผลิต
 • เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
 • ยกระดับภาพลักษณ์องค์กร
 • สร้างโอกาสทางธุรกิจ

แนวทางการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สามารถทำได้ดังนี้

 • กำหนดเป้าหมายและแนวทางการพัฒนา
 • ประเมินสถานะปัจจุบัน
 • จัดทำแผนการดำเนินงาน
 • ดำเนินการตามแผน
 • ติดตามและประเมินผล

การสร้างโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งองค์กร บุคลากร ชุมชน และภาครัฐ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างยั่งยืน

ตัวอย่างโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในประเทศไทย ได้แก่

 • โรงงานผลิตปูนซีเมนต์แห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรี ได้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากระบบสายส่ง
 • โรงงานผลิตเหล็กแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง ได้ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อลดมลพิษทางน้ำ
 • โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ ได้ติดตั้งระบบคัดแยกขยะและรีไซเคิล เพื่อลดปริมาณขยะ

การพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มีความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยจะช่วยสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ติดตามข่าวสารและบทความเกี่ยวกับ The Sustain – ธุรกิจและความยั่งยืน พลังงาน ภาวะโลกร้อน ทรัพยากรธรรมชาติ

thesustain.space

Turnoff
นักเขียนอิสระหลากหลายธุรกิจ เขียนคอนเท้นท์ SEO ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี turnoffweb.com

โละทิ้งรถเมล์บุโรทั้งหมด เป็น รถเมล์ EV ภายใน 7 ปี เป้าหมายลดฝุ่น PM2.5

Previous article

4 นวัตกรรมกินได้ ที่ไม่ทิ้งขยะพลาสติกไว้ให้เป็นภาระโลก

Next article

You may also like

More in Innovation