บางจาก แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เปลี่ยนโลโก้ใหม่ให้สอดคล้องวิสัยทัศน์-กลยุทธ์ธุรกิจ มุ่งพัฒนานวัตกรรมธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม มีผลตั้งแต่ 23 พ.ย. 65 เป็นต้นไป

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจาก และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือหลักทรัพย์ BCP แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ว่าบริษัทได้เปลี่ยนแปลงโลโก้ (Corporat Logo) ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไปทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการแจ้งต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ตลอดจนดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไปบางจาก

โดยการเปลี่ยนแปลงโลโก้ใหม่นี้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและบริการทางธุรกิจใด ๆ ของบริษัท ชื่อบริษัท ชื่อย่อ เว็บไซด์ ที่อยู่สำนักงาน และหมายเลขติดต่อยังคงเดิมทุกประการ

บางจาก ได้ประกาศกลยุทธ์และการพัฒนาความยั่งยืน พัฒนานวัตกรรมธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม

โดยยึดมั่นในการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคมด้วยกลยุทธ์องค์กร 3S (Security, Stability, Sustainability) และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เพื่อสร้างสมดุลระหว่าง “มูลค่า” และ “คุณค่า” ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์องค์กร “Evolving Greenovation” และสร้างสรรค์นวัตกรรมสีเขียวให้กับสังคมตามแนวคิด “Greenovate Our Tomorrow”

ซึ่งกลยุทธ์ 3S เป็นกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทในกลุ่ม เพื่อสร้างเสถียรภาพ ความมั่นคง และความยั่งยืนให้กับธุรกิจของบริษัทสอดรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก แนวโน้มและทิศทางด้านความยั่งยืน ตลอดจนความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ขอบคุณแหล่งที่มาจาก บางจาก

Life Cycle Assessment กระบวนการเพื่อความยั่งยืน

Previous article

TOD (Transit-oriented development) เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

Next article

You may also like