โรงงานที่ต้องมีมาตรฐานความยั่งยืน

โรงงานที่มีมาตรฐานความยั่งยืนหรือ sustainable มักจะต้องปฏิบัติตามหลักการด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้: การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ: โรงงานยั่งยืนจะต้องใช้ทรัพยากรที่มีอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้รวมถึงการลดการใช้พลังงานไม่จำเป็น การใช้น้ำอย่างประหยัด และการหมุนเวียนวัสดุในกระบวนการผลิต การควบคุมการปล่อยสารพิษ: โรงงานยั่งยืนจะต้องมีการจัดการและควบคุมการปล่อยสารพิษ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจรวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย การคัดแยกขยะ และการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้พลังงานทดแทน: โรงงานที่ยั่งยืนอาจจะใช้แหล่งพลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม หรือพลังงานชีวมวล ซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยมาก ...
Innovation
Leader's Vision

‘โคเวสโตร’ ผลิตยั่งยืนทั้งระบบ สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ปี 2035

ความยั่งยืน : โคเวสโตร เดินหน้า ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี ค.ศ. 2030 ลง 60% และสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ. 2035 พัฒนากระบวนการผลิต นวัตกรรม ใช้พลังงานหมุนเวียน พลังงานทดแทน ภายในโรงงาน พลาสติกที่ใช้ในชีวิตประจำวันมีทั้งพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง และ พลาสติกที่สามารถใช้ได้ในระยะยาว เป็นเทคโนโลยีขั้นสูง ...