City in a Garden สิงคโปร์เมืองเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียวมากถึง 66 ตารางเมตรต่อคน

หากมองภาพเมืองสิงคโปร์ในยามนี้ คงเห็นทั้งสวนสาธารณะ สถานที่ท่องเที่ยว และอาคารที่พักอาศัย ที่เต็มไปด้วยสีเขียวชุ่มฉ่ำสบายตา ด้วยนโยบายของภาครัฐที่ต้องการให้สิงคโปร์เป็น “City in a Garden” ชีวิต สีเขียว ต้นไม้ สัญลักษณ์ของเมืองสิงคโปร์ ปัจจุบันสิงคโปร์ประกาศนโยบาย “City in a Garden” ซึ่งอยู่ในแผนแม่บทพัฒนาเมือง ค.ศ. 2014-2030 และแผนแม่บทการลงทุนของสิงคโปร์ ค.ศ. ...
Leader's Vision