ESG สําหรับองค์กร มีอะไรบ้าง

“ESG” หรือ “Environmental, Social, and Governance” คือ ตัวชี้วัดสำคัญที่ใช้ในการประเมินความรับผิดชอบและความยั่งยืนของธุรกิจหรือองค์กร ตัวชี้วัดเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ลงทุนมีความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในองค์กรหรือธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ESG ไม่เพียงแต่มีความสำคัญสำหรับผู้ลงทุนเท่านั้น แต่ยังมีความสำคัญสำหรับผู้บริหาร, ลูกค้า, และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ด้วย Environmental (สิ่งแวดล้อม) การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการจัดการความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (น้ำ, พลังงาน, สินทรัพย์) ...
Life