ESG STANDARD มีอะไรบ้าง

มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เป็นชุดมาตรฐานสำหรับการดำเนินงานของบริษัทที่นักลงทุนที่ใส่ใจต่อสังคมใช้ในการคัดกรองการลงทุนที่มีศักยภาพ เกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมจะพิจารณาว่าบริษัทปกป้องสิ่งแวดล้อมอย่างไร รวมถึงนโยบายขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น เกณฑ์ทางสังคมจะพิจารณาว่าบริษัทปฏิบัติต่อพนักงาน ซัพพลายเออร์ และลูกค้าอย่างไร รวมถึงประเด็นต่างๆ เช่น มาตรฐานแรงงาน สิทธิมนุษยชน และการมีส่วนร่วมของชุมชน เกณฑ์การกำกับดูแลจะพิจารณาวิธีการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงประเด็นต่างๆ เช่น ค่าตอบแทนผู้บริหาร องค์ประกอบของคณะกรรมการ และการตรวจสอบ มาตรฐาน ...
What' New
ESG สําหรับองค์กร มีอะไรบ้าง
Life

ESG สําหรับองค์กร มีอะไรบ้าง

“ESG” หรือ “Environmental, Social, and Governance” คือ ตัวชี้วัดสำคัญที่ใช้ในการประเมินความรับผิดชอบและความยั่งยืนของธุรกิจหรือองค์กร ตัวชี้วัดเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ลงทุนมีความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในองค์กรหรือธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ESG ไม่เพียงแต่มีความสำคัญสำหรับผู้ลงทุนเท่านั้น แต่ยังมีความสำคัญสำหรับผู้บริหาร, ลูกค้า, และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ด้วย Environmental (สิ่งแวดล้อม) การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการจัดการความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (น้ำ, พลังงาน, สินทรัพย์) ...
ไทยออยล์ มุ่งพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนภายใต้แนวคิด ESG
What' New

ไทยออยล์ มุ่งพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนภายใต้แนวคิด ESG ผ่านโครงการเพื่อสังคมที่สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ไทยออยล์ มุ่งพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนภายใต้แนวคิด ESG ผ่านโครงการเพื่อสังคมที่สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและสิ่งแวดล้อม วันที่ 20 ธันวาคม 2564 นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตลอด 60 ปีที่ผ่านมาจนถึงทุกวันนี้ ไทยออยล์มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด และได้นำแนวคิด ESG ...
"บ้านปู" ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดำเนินธุรกิจยั่งยืนสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
Leader's Vision

“บ้านปู” ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดำเนินธุรกิจยั่งยืนสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

“บ้านปู” ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดำเนินธุรกิจยั่งยืนสิ่งแวดล้อมยั่งยืน “ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน” เป็นนโยบายหลักที่หลายภาคธุรกิจต้องขับเคลื่อนควบคู่กับการทำธุรกิจ รวมถึง “บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)”มุ่งเน้นการทำธุรกิจตามหลัก ESG (Environmental, Social and Governance) “ (มหาชน)”ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ บนแนวคิด “ธุรกิจยั่งยืน สิ่งแวดล้อมต้องยั่งยืน” สมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ...