แนวคิดด้านเกษตรอัจฉริยะ “Smart Farmer”

แนวคิดด้านเกษตรอัจฉริยะ หรือ Smart Farmer เป็นแนวคิดการจัดการที่เน้นไปที่การจัดหาโครงสร้างพื้นฐานให้กับอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งรวมถึงข้อมูลใหญ่ๆ คลาวด์ และอินเทอร์เน็ตสำหรับการติดตาม ตรวจสอบ ดำเนินการอัตโนมัติ และวิเคราะห์การดำเนินการ อีกทั้งเกษตรอัจฉริยะยังหมายถึงการพัฒนาในการจัดเกษตรกรรม โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ในขณะที่เพิ่มประสิทธิภาพแรงงานคนที่ต้องการ เทคโนโลยีที่มีอยู่สำหรับเกษตรกรในปัจจุบัน ได้แก่ เซนเซอร์ ดิน น้ำ แสง ความชื้น การจัดการอุณหภูมิ ...
Innovation