ไทยออยล์ มุ่งพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนภายใต้แนวคิด ESG

ไทยออยล์ มุ่งพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนภายใต้แนวคิด ESG ผ่านโครงการเพื่อสังคมที่สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตลอด 60 ปีที่ผ่านมาจนถึงทุกวันนี้ ไทยออยล์มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด และได้นำแนวคิด ESG มาใช้เป็นกลยุทธ์ตั้งแต่ปี 2013 เป็นต้นมา และได้กลายเป็น DNA ของบริษัทมาจนถึงปัจจุบัน เราพยายามคิดค้นและผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า ที่นอกจากจะพัฒนาให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนแล้ว ยังสามารถคืนประโยชน์กลับสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่ง

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเราที่ว่า “สร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ด้วยพลังงานและเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืน” ยิ่งไปกว่านั้น เรายังได้นำความรู้ ประสบการณ์ รวมไปถึงความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและพลังงานของกลุ่มไทยออยล์มาช่วยเหลือและพัฒนาสังคม มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพึ่งพาตนเอง เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและมุ่งสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับทุกคน

โดยที่ผ่านมาไทยออยล์ยังตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมและปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ทั้งในแง่ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด ความต้องการการเข้าถึงสภาพแวดล้อมที่ดี รวมไปถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคม จึงได้วางแผนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ภายใต้แนวคิด Enhance Environment เพื่อตอบสนองต่อเทรนด์การดำเนินธุรกิจของโลกที่มุ่งเน้นในเรื่องการลดก๊าซเรือนกระจกและการสร้างเศรษฐกิจสีเขียว โดยเพิ่มการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าที่เป็นพลังงานทดแทน และมุ่งผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ยังได้ศึกษาแนวทางที่จะมุ่งไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ หรือ Net Zero Greenhouse Gas Emissions เพื่อนำมาปรับใช้ในขั้นตอนการผลิต นับเป็นการตอกย้ำความตั้งใจที่จะสร้างประโยชน์และรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

จะเห็นได้ว่าจากอดีตถึงปัจจุบัน ไทยออยล์ยังคงสร้างความเชื่อมั่น การยอมรับ และความไว้วางใจในการดำเนินธุรกิจ จากชุมชนและสังคม ด้วยกลยุทธ์ Engage Society เพื่อสร้างความผูกพันเพื่อเติบโตร่วมกันในระยะยาว ภายใต้กรอบการดำเนินงานใน 3 แกนหลัก คือ เสริมสร้างคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดี ให้กับชุมชน (Community) ด้วยการควบคุมกระบวนการดำเนินงานเพื่อจำกัดผลกระทบ ในขณะที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและรักษาสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน และดำเนินโครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่าง ๆ ในส่วนของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคม (Society) บริษัทให้ความสำคัญด้านการสุขภาพอนามัย (Healthcare)

และดำเนินการให้สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทและการสนับสนุนเรื่องธรรมชาติ (Nature) โดยใช้แนวคิด Nature-based Solutions หรือ NbS เพื่อส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ โดยการนำหลักการ “การแก้ปัญหาระบบนิเวศที่อาศัยธรรมชาติเป็นพื้นฐาน” ได้แก่ การรักษา ปกป้อง และร่วมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการสร้างระบบนิเวศให้สมดุลในชุมชน

นอกจากการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน สิ่งแวดล้อมในประเทศแล้ว ไทยออยล์ยังยึดหลัก Ensure Good Governance เป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำงานอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยมีเป้าหมายในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด

และในอนาคต ไทยออยล์ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอีกมากมาย ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจในการปรับตัวสู่ธุรกิจพลังงานและปิโตรเคมีที่สร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน ควบคู่กับการดูแลใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน อีกทั้งยังเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและการสร้างอนาคตบทใหม่สู่การเป็นองค์กร 100 ปี ที่เชื่อมโยงคุณค่าสู่สังคมไทยตลอดไป

ขอขอบคุณข้อมูลจาก prachachat.net

Turnoff
นักเขียนอิสระหลากหลายธุรกิจ เขียนคอนเท้นท์ SEO ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี turnoffweb.com

อาลีบาบา ยักษ์ใหญ่อีคอมเมิร์ซจีน ตั้งเป้าสู่ ‘Carbon Neutrality’ ภายในปี 2030

Previous article

พฤกษาคว้า 2 รางวัลเกียรติยศด้านความยั่งยืน ตอกย้ำภาพลักษณ์องค์กรแห่งความใส่ใจ

Next article

You may also like

More in What' New