เอสซีจี เคมิคอลส์

เอสซีจี เคมิคอลส์’ หรือ SCGC ผู้นำแห่งธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อความยั่งยืนทั้งในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน โดยเริ่มดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่ปี 2526 ถึงวันนี้ก็ร่วมเกือบ 40 ปี

โดย SCGC มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรชั้นแนวหน้าในภูมิภาคอาเซียน ครอบคลุมตั้งแต่การผลิตขั้นต้น (โอเลฟินส์ (Olefins)) ไปจนถึงขั้นปลาย ได้แก่ พอลิเมอร์ (Polymer) หรือเม็ดพลาสติกหลักทั้ง 3 ประเภท คือ พอลิเอทิลีน (Polyethylene) พอลิโพรพิลีน (Polypropylene) และพอลิไวนิลคลอไรด์ (Polyvinyl chloride) และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

SCGC

เพื่อตอบสนองแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกที่สำคัญ เช่น การขยายตัวของเมือง ความยั่งยืน การเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงาน การดูแลสุขภาพ เป็นต้น โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีการใช้งานที่หลากหลายในอุตสาหกรรมปลายทาง ดังนี้

• สินค้าคงทนสำหรับการใช้งานในโครงสร้างพื้นฐาน
• บรรจุภัณฑ์สำหรับเครื่องอุปโภคบริโภค
• ชิ้นส่วนยานยนต์
• สินค้าและอุปกรณ์สำหรับกลุ่มการแพทย์และสุขภาพ
• โซลูชันพลังงาน

โดยสินค้านวัตกรรมเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของทุกคนในสังคม เพิ่มความสะดวกสบาย และปลอดภัย ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่อยู่ใกล้ตัวผู้คน จากนวัตกรรมเคมีภัณฑ์ของ SCGC ได้แก่ ท่อทนแรงดันส่งน้ำประปา บรรจุภัณฑ์อาหาร ชิ้นส่วนยานยนต์ ถุงน้ำเกลือ สายน้ำเกลือ และรถเข็นผู้ป่วยอัจฉริยะ เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถือเป็นสินค้ามูลค่าเพิ่มสูง (High Value Added Products: HVA) ของ SCGC

สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ถือเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เกิดความก้าวหน้า ด้วยระบบสาธารณูปโภค การแพทย์ การคมนาคมขนส่ง และพลังงาน โดยไม่ลืมที่จะใส่ใจดูแลการดำรงชีวิตของผู้คนด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้สะดวก

และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีมาตรฐานและความปลอดภัย ลดมลภาวะที่จะส่งผลเสียต่อชั้นบรรยากาศของโลก ควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพชีวิตของผู้คนให้ได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมสำหรับผู้คนทุกช่วงวัย

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมมูลค่าเพิ่มสูง เช่น พลาสติกสำหรับการผลิตท่อ ชิ้นส่วนรถยนต์ ยางรถยนต์ พลาสติกทางการแพทย์
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มพอลิเมอร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
พูดง่าย ๆ ว่าสินค้าที่ SCGC ผลิตทั้งหมด เป็นวัตถุดิบสำหรับเกือบทุกอุตสาหกรรมและสินค้าที่คนทั่วโลกต้องใช้ในชีวิตประจำวัน
ที่สำคัญคือ SCGC ยังตั้งเป้าที่จะเป็นผู้นำตลาดเคมีภัณฑ์ในภูมิภาคอาเซียน ด้วยการพัฒนานวัตกรรมและเติบโตไปพร้อม ๆ กับเมกะเทรนด์โลก เช่น การเติบโตของชุมชมเมือง การเปลี่ยนมาใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า การเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานสะอาด การดูแลรักษาสุขภาพ การใส่ใจสิ่งแวดล้อม
สิ่งเหล่านี้จึงเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดความต้องการใช้เคมีภัณฑ์ในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น
ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนานวัตกรรมของ SCGC ที่มุ่งเน้นไปยังกลุ่มสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม (High Value Added Products & Services – HVA)
รวมไปถึงการพัฒนา Green Innovation เช่น พอลิเมอร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Polymer) และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ด้านการลดคาร์บอน
นอกจากความแข็งแกร่งและโอกาสในการเติบโตแล้ว แนวคิดในเรื่องความยั่งยืนก็เป็นสิ่งที่ SCGC ให้ความสำคัญ
โดยแนวคิดที่ว่าก็คือ ESG ซึ่งเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ซึ่งย่อมาจาก Environmental, Social และ Governance ซึ่งเป็นแนวทางดำเนินธุรกิจและเป็นตัวชี้วัดของบริษัทฯ ในเรื่องการลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงดำเนินการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดความเหลื่อมล้ำ
สำหรับเป้าหมายด้าน ESG ของ SCGC ในระยะยาว ที่มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานอย่างชัดเจนและวัดผลได้คือ การมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2593 โดยจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทยให้ได้ 20% ของปีฐาน 2564 ภายในปี 2573
แผนการดำเนินงานและเป้าหมายเหล่านี้ จะทำให้ SCGC มีศักยภาพที่จะก้าวเป็นผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อความยั่งยืน (Chemicals Business for Sustainability) โดยใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy ตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า ภายใต้การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด

ติดตามข่าวสารและบทความเกี่ยวกับ The Sustain – ธุรกิจและความยั่งยืน พลังงาน ภาวะโลกร้อน ทรัพยากรธรรมชาติ

thesustain.space

Turnoff
นักเขียนอิสระหลากหลายธุรกิจ เขียนคอนเท้นท์ SEO ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี turnoffweb.com

กลุ่ม LGBTQ+ รักษ์โลกมากกว่าเพศอื่นๆ จริงหรือ..?

Previous article

นำกลับมาใช้ใหม่อย่างไรให้เวิร์ก

Next article

You may also like

More in Bitesize